ANH VĂN GIAO TIẾP TỔNG QUÁT

(Phát triển nền tảng 4 kỹ năng cho các chứng chỉ quốc tế IELTS, TOEIC, TOEFL, …)

Khóa học 12 tuần

LỚP KHÓA GHI CHÚ
FD1-FD2

(Tối đa 16 hv/lớp)


12 tuần
2 buổi /tuần

* 48 giờ  GVVN (6 giờ GVNN)/Khóa

FD3-FD4

 (Tối đa 16 hv/lớp)


12 tuần
3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (9 giờ GVNN)/Khóa

FD5-FD6

 (Tối đa 16 hv/lớp)


12 tuần
3 buổi /tuần

* 42 giờ  GVVN (12 giờ GVNN)/Khóa

FD7-FD8

 (Tối đa 16 hv/lớp)


12 tuần
3 buổi /tuần

* 39 giờ  GVVN (15 giờ GVNN)/Khóa

FD9-FD10

 (Tối đa 16 hv/lớp)


12 tuần
3 buổi /tuần

* 36 giờ  GVVN (18 giờ GVNN)/Khóa

*Các lớp Anh Văn GIAO TIẾP TỔNG QUÁT mỗi buổi học 90 phút

THỜI KHÓA BIỂU

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
Sáng 08.00-10.00 08.00-10.00
10.15-12.15 10.15-12.15
Chiều/ Tối 17.45-19.15  17.45-19.15 17.45-19.15 17.45-19.15 17.45-19.15 17.45-19.15
19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00