ANH VĂN THIẾU NHI (6 – 11 tuổi)

(Phát triển 4 kỹ năng thi Cambridge tests: Starters, Movers, Flyers, …)

Khóa 10 tuần

 

LỚP KHÓA GHI CHÚ
PRE 1-PRE 2

     (Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (6 giờ GVNN)/Khóa

 PD1 – PD2

    (Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (6 giờ GVNN)/Khóa

 PD3 – PD4

     Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (6 giờ GVNN)/Khóa

Starter 1- Starter 2

     (Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (6 giờ GVNN)/Khóa

PD5 – PD6

     (Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (6 giờ GVNN)/Khóa

PD7 – PD8

      (Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (6 giờ GVNN)/Khóa

Mover 1- Mover 2

     (Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (6 giờ GVNN)/Khóa

PD9 – PD10

      (Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (6 giờ GVNN)/Khóa

 Flyer 1- Flyer 2

     (Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (6 giờ GVNN)/Khóa


*Các lớp Anh Văn THIẾU NHI mỗi buổi học 90 phút

THỜI KHÓA BIỂU

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
Sáng 08.00-10.00 08.00-10.00
10.15-12.15 10.15-12.15
Chiều/ Tối 17.45-19.15  

17.45-19.15

 

17.45-19.15

 

17.45-19.15

17.45-19.15 17.45-19.15
19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00