LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE

Khóa học 10 tuần

LỚP KHÓA GHI CHÚ
STARTERS 1- STARTERS 2

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (8 giờ GVNN)/Khóa

MOVERS 1- MOVERS 2

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (8 giờ GVNN)/Khóa

FLYERS 1- FLYERS 2

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (8 giờ GVNN)/Khóa

PETS/KETS

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (8 giờ GVNN)/Khóa

*Các lớp Luyện thi chứng chỉ Cambridge mỗi buổi học 90 phút

THỜI KHÓA BIỂU

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
Sáng 08.00-10.00 08.00-10.00
10.15-12.15 10.15-12.15
Chiều/ Tối 17.45-19.15  17.45-19.15 17.45-19.15 17.45-19.15 17.45-19.15 17.45-19.15
19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00