LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TOEIC

Khóa học 12 tuần

LỚP KHÓA GHI CHÚ
TOEIC (500-650)

(Tối đa 16 hv/lớp)


12 tuần
3 buổi /tuần

* 42 giờ  GVVN (12 giờ GVNN)/Khóa

TOEIC (650-750)

 (Tối đa 16 hv/lớp)


12 tuần
3 buổi /tuần

* 39 giờ  GVVN (15 giờ GVNN)/Khóa

TOEIC (750+)

 (Tối đa 16 hv/lớp)


12 tuần
3 buổi /tuần

* 39 giờ  GVVN (15 giờ GVNN)/Khóa

*Các lớp Anh Văn Luyện thi chứng chỉ TOEIC mỗi buổi học 90 phút

LUYỆN THI CHỨNG  CHỈ IELTS
(Phát triển nền tảng 4 kỹ năng  cho việc thi lấy chứng chỉ quốc tế: IELTS)

Khóa học 12 tuần

LỚP KHÓA GHI CHÚ
IELTS1-IELTS2

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

12 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (9 giờ GVNN)/Khóa

IELTS3-IELTS4

 (Tối đa 16 hv/lớp)

 

12 tuần

3 buổi /tuần

* 42 giờ  GVVN (12 giờ GVNN)/Khóa

IELTS5-IELTS6

 (Tối đa 16 hv/lớp)

 

12 tuần

3 buổi /tuần

* 39 giờ  GVVN (15 giờ GVNN)/Khóa

IELTS7-IELTS8

 (Tối đa 16 hv/lớp)

 

12 tuần

3 buổi /tuần

* 39 giờ  GVVN (15 giờ GVNN)/Khóa

IELTS (5.5-6.5)

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

12 tuần

3 buổi /tuần

* 39 giờ  GVVN (15 giờ GVNN)/Khóa

IELTS (6.5-7.0)

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

12 tuần

3 buổi /tuần

* 39 giờ  GVVN (15 giờ GVNN)/Khóa

IELTS (7.0+)

 (Tối đa 16 hv/lớp)

 

12 tuần

3 buổi /tuần

* 39 giờ  GVVN (15 giờ GVNN)/Khóa

*Các lớp Anh Văn IELTS mỗi buổi học 90 phút

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TOEFL iBT

Khóa học 12 tuần

LỚP KHÓA GHI CHÚ
TOEFL (50)

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

12 tuần

3 buổi /tuần

* 42 giờ  GVVN (12 giờ GVNN)/Khóa

TOEFL (65)

 (Tối đa 16 hv/lớp)

 

12 tuần

3 buổi /tuần

* 39 giờ  GVVN (15 giờ GVNN)/Khóa

TOEFL (80)

 (Tối đa 16 hv/lớp)

 

12 tuần

3 buổi /tuần

* 39 giờ  GVVN (15 giờ GVNN)/Khóa

*Các lớp Anh Văn Luyện thi chứng chỉ TOEFL iBT mỗi buổi học 90 phút.

THỜI KHÓA BIỂU

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
Sáng 08.00-10.00 08.00-10.00
10.15-12.15 10.15-12.15
Chiều/ Tối 17.45-19.15  17.45-19.15 17.45-19.15 17.45-19.15 17.45-19.15 17.45-19.15
19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00